Režim nebezpečných odpadů

Společnost AVISTA OIL zajišťuje odvoz nebezpečných odpadů, konkrétně odpadních olejů na území celé ČR. Svoz a odvoz provádíme na základě platných povolení ke sběru a výkupu odpadů. Příjemci této služby jsou jak velké průmyslové podniky, tak i menší firmy a drobní živnostníci.

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a umístit tento list na místa nakládání s nebezpečným odpadem. Co to je identifikační list a kdo jej smí zpracovávat - na to se podíváme podrobněji.

Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) je podobný dokument jako bezpečnostní list pro nebezpečnou chemickou látku či přípravek. Obsahuje základní informace o původci, vlastnostech nebezpečného odpadu, dále uvádí technické a bezpečnostní opatření pro nakládání s odpadem. Ten, kdo zpracovává identifikační list, nepotřebuje k tomu žádné oprávnění. Měl by však mít dostatečné odborné znalosti, aby mohl objektivně posoudit nebezpečnost odpadu a navrhnout vhodná opatření při nakládání s ním.

Identifikační list shromažďovaného odpadu musí být umístěn slovy legislativy: "...v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu, nebo může být umístěn přímo na shromažďovacím prostředku." Pokud je ve skladu více nebezpečných odpadů, pak musí být vybaven identifikačními listy všech NO. Požaduje to paragraf 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Příloha č. 3 této vyhlášky pak říká, co je obsahem identifikačního listu nebezpečného odpadu. ILNO musí obsahovat název a kód podle Katalogu odpadů (stanoveném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.), zatřídění odpadu pro účel přepravy nebezpečných věcí - kód ADR, popř. kód COTIF - a identifikaci původce odpadu, včetně osoby oprávněné jednat jménem původce a pracovníka odpovídajícího za správnost údajů.

Nesmí chybět popis fyzikálních a chemických vlastností odpadu a jeho nebezpečných vlastností. Na to navazuje popis bezpečnostních a technických opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu, včetně doporučených osobních ochranných pracovních prostředků, potřebného protipožárního vybavení a opatření při nehodách, haváriích a požárech.